Algemene Voorwaarden


Artikel 1. Definities

TWS is een winkel gevestigd in Dijk 25, 1811 MB, Alkmaar, Nederland en exploiteert ook webwinkels onder de naam:

www.onlinewhiskybestellen.nl, www.thewhiskyspecialist.nl & www.orderwhiskyonline.com

 

Artikel 2. Toepasselijkheid

2.1 Alle offertes, bestellingen, aankopen en contracten die door of met TWS zijn gedaan, zijn alleen onderworpen aan deze algemene voorwaarden (hierna GTC) en sluiten andere voorwaarden van andere partijen uit.

2.2 Aanvaarding van een aanbieding door een derde partij of het plaatsen van een bestelling bij TWS impliceert het bestaan, de kennis en de acceptatie van de AV.

2.3 Het is alleen mogelijk om met onze schriftelijke toestemming van de Algemene Voorwaarden af ​​te wijken.

2.4 De AV passen ook elke derde partij toe die door TWS is gecontracteerd om namens hen te werken.

Artikel 3. Contracten

Elke verkoop of aankoop wordt schriftelijk bevestigd per e-mail en TWS heeft het recht om nadere informatie te vragen of de aankoop te weigeren, bijvoorbeeld schriftelijk per e-mail.

Artikel 4. Prijzen

4.1 Alle vermelde prijzen zijn in EURO, inclusief BTW. Kosten voor verzending zijn niet inbegrepen in deze prijzen en worden apart vermeld.

4.2 TWS is niet verantwoordelijk voor vermelde prijzen die evident zijn verkeerd, zoals typefouten enz. waaraan geen rechten kunnen worden ontleend deze prijzen.

Artikel 5. Betalingen

5.1 Betaling kan geschieden zoals getoond tijdens het bestelproces. TWS mag verdere bestel- / betalingsvoorwaarden eisen. Betalingen kunnen worden gedaan via rechtstreekse overschrijving, via Cardgate Ideal, Cardgate Mistercash, Sofort, Bankgiro en Paypal.

5.2 In het geval betaling per bank plaatsvindt, is de datum van ontvangst zoals vermeld op het bankafschrift van TWS.

 

Artikel 6. Levering

6.1 TWS zal zich inspannen om binnen 3 werkdagen na ontvangst van de bestelling en betaling te verzenden, maar is in geen geval verplicht om dit te doen.

6.2 TWS levert alcoholische dranken uitsluitend aan personen van wettelijke leeftijd, minstens 18 of 21 jaar oud. Door het plaatsen van de bestelling bevestigt de koper onherroepelijk dat hij de wettelijke leeftijd heeft bereikt om alcoholische dranken te kopen en gebruiken in het land waar hij verblijft en zal deze goederen niet opnieuw verkopen of geven aan personen onder de betreffende wettelijke leeftijd.

6.3 Indien TWS om wat voor reden dan ook de bestelde goederen niet binnen 5 werkdagen na ontvangst van de bestelling kan leveren, zal TWS de klant per e-mail op de hoogte brengen en om verdere instructies van de koper vragen. Kopers hebben het recht om de bestelling kosteloos te annuleren en een volledige terugbetaling van de betaalde bedragen aan te vragen.

6.4 Indien TWS de bestelde goederen niet binnen 30 dagen vanaf de datum van bestelling en betaling kan leveren, wordt de bestelling automatisch geannuleerd en wordt het betaalde bedrag zo snel mogelijk terugbetaald.

6.5 Verschillen in tekst, prijzen en foto’s. Als een foto verschilt van de tekst, geeft de tekst altijd de voorkeur.

6.6 Ten alle tijden is TWS gerechtigd, zonder opgaaf van reden, een bestelling te weigeren dan wel te annuleren. Eventuele (aan)betalingen zullen door TWS uiterlijk binnen 10 werkdagen worden terugbetaald.

 

Artikel 7 Eigendom

Alleen wanneer TWS 100% betaling ontvangt voor de bestelde goederen en / of geleverde diensten, gaat het eigendom van de goederen en / of diensten over op de kopers.

 

Artikel 8 Annulering, teruggave en / of wijziging van goederen.

8.1 Van TWS gekochte goederen kunnen zonder opgaaf van reden worden geretourneerd en / of gewijzigd, mits:

dat binnen 14 dagen na datum van ontvangst door de koper een e-mail wordt verzonden naar TWS (info@thewhiskyspecialist.nl) met de melding dat de goederen zullen worden geretourneerd of gewijzigd. De goederen moeten binnen 14 dagen na deze e-mail aan TWS worden geretourneerd en moeten niet-geopend, ongebruikt, onbeschadigd en in de originele verpakking met alle betreffende labels worden verpakt.

8.2 TWS accepteert alleen de geretourneerde en / of gewijzigde goederen als de procedures zoals vermeld in 8.1 zijn gevolgd. Als dat niet het geval is, worden de goederen geweigerd en wordt geen restitutie verleend.

8.3 De koper is verplicht het pakket bij aankomst te controleren op de juistheid van de verzonden goederen en eventuele schade en eventuele fouten of schade onmiddellijk per e-mail aan TWS te melden.

8.4 Indien TWS het verkeerde artikel (en) heeft geleverd en dit door de koper binnen 2 dagen na ontvangst wordt gemeld, zal TWS de goederen kosteloos wijzigen.

8.5 Na ontvangst van een retourzending bevestigt TWS dit per e-mail aan de koper en betaalt het betaalde bedrag uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst van de geretourneerde goederen terug.

8.6 De kosten voor het retourneren en / of wijzigen van goederen zijn voor rekening van kopers. Onder geen enkel beding zal TWS een betaling restitueren als de goederen worden geretourneerd zonder dat kopers zich aan het in bovenstaande artikelen genoemde heeft gehouden.

 

Artikel 9. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank.

9.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen, aankopen en overeenkomsten waarop deze AV betrekking hebben, inclusief deze AV, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

9.2 Indien een rechtbank één of meerdere artikelen van de Algemene Voorwaarden naleeft, zijn de overige artikelen nog steeds geldig. TWS en de andere partij onderhandelen over de vervanging van de geweigerde voorwaarden, te allen tijde rekening houdend met de afwijzingsvoorwaarden.

9.3 Indien partijen niet tot overeenstemming kunnen komen, zal de zaak worden voorgelegd aan de Nederlandse rechter.

 

Als u opmerkingen, suggesties of problemen heeft met de bovenstaande AV, kunt u ons dit laten weten door een e-mail te sturen naar info@thewhiskyspecialist.nl.